Darbuotojų gerovės tyrimas

Socialinis darbas yra prasminga profesinė veikla, kurios poreikis visuomenėje auga dėl įvairių prognozuojamų socialinių procesų ir netikėtų pokyčių visuomenėje.

Socialinių paslaugų darbuotojai susiduria su įvairiausiais iššūkiais, sudėtingomis situacijomis, bet visada turi siekti išlikti produktyviais, atliepiančiais ir empatiškais profesionalais.

Socialinių paslaugų teikimas mūsų įstaigoje vyksta komandinio darbo principu ir sklandus bendradarbiavimas, sutarimas bei gera kiekvieno darbuotojo savijauta kolektyve yra labai svarbūs  dalykai siekiant, kad mūsų teikiamos paslaugos būtų kokybiškos.

Rūpindamiesi darbuotojų psichologine gerove darbe ir atsižvelgdami į tai, kad teko / tenka dirbti COVID-19 pandemijos bei karantino iššūkių sąlygomis,  2021 m. Valakampių socialinių paslaugų namų metiniame plane nusimatėme atlikti darbuotojų psichologinės gerovės tyrimą.

Darbuotojų gerovės tyrimą Valakampių socialinių paslaugų namuose vasario – kovo mėn. atliko VU Organizacinės psichologijos tyrimų centro vadovė psichologė doc. Dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė.

Įstaigos darbuotojai buvo pakviesti anonimiškai užpildyti elektroninį klausimyną. Tyrime dalyvavo 98 proc. visų dirbančiųjų. Tirta buvo kaip darbuotojai vertina darbo sąlygas organizacijoje, savo stipriąsias puses, kaip tai veikia darbuotojų gerovę (įsitraukimą ir išsekimą), veiklos rezultatus, santykį su organizacija.

Tyrimo rezultatai, naudojantis zoom platforma, pristatyti darbuotojams.

Iš tikrųjų tyrimo rezultatai mus maloniai nustebino. Paaiškėjo, kad Valakampių socialinių paslaugų namų darbuotojų darbinė motyvacija yra aukštesnė nei vidutinė Europos sąjungos darbuotojo. Nors darbuotojai nurodė, kad jų darbas yra emociškai įtemptas, jie geba suderinti darbinius ir šeimos ryšius. Taip pat tyrimo metu nustatyta aukšta darbuotojų prosociali motyvacija ir meistriškumas siekiant tobulėti.

Mūsų įstaigoje aukštas įsitraukimo į darbą lygis  – 77 proc. Jį palaikyti ir didinti galima:

• palaikant santykį su vadovu

• teikiant grįžtamąjį ryšį apie veiklos poveikį klientams / bendruomenei/ visuomenei

• palaikant asmeninį optimizmą

Darbuotojų išsekimo lygis – 61%, jį galima sumažinti:

• palaikant darbo ir gyvenimo balansą

• mažinant emocinę įtampą

Pasitenkinimo organizacija lygis – 86%, jį didinti galima:

• palaikant santykį su vadovu

• rūpinantis darbuotojų gerove

• mažinant emocinę įtampą.

3 dalykai, kuriais džiaugiamės:

  • Aukštesniu nei vidutinis įsitraukimo į darbą lygiu, remiantis EU darbuotojų įsitraukimo normomis ir LT viešojo sektoriaus tendencija
  • Darbo reikalavimų ir išteklių optimaliu santykiu, kas rodo potencialiai subalansuotą darbo aplinką
  • Darbuotojų siekiu savo darbu būti naudingais kitiems ir optimizmu

3 dalykai, kuriems skiriame dėmesį:

  • Darbuotojų ir vadovų santykio stiprinimui (teigiamas grįžtamasis ryšys, reakcija nesėkmes, mokymosi / priemonių poreikis)
  • Komunikacijos apie veiklos poveikį klientui/visuomenei stiprinimui
  • Rūpesčiui darbuotojo gerove

Geri rezultatai dėl darbuotojų savijautos džiugina, tačiau taip matome ir tobulėjimo galimybes siekiant darbuotojų psichologinės gerovės darbinėje aplinkoje. Įsipareigojome stiprinti vadovų ir darbuotojų bendradarbiavimą, todėl nusimatėme, kad organizuosime  darbuotojų metinius pokalbius praėjus pusei metų. Šių pokalbių metu bus galimybė darbuotojams su vadovais ne tik aptarti metinių užduočių atlikimą, kvalifikacijos kėlimą, bet pasikalbėti ir savo savijautą, darbinius rūpesčius, problemas, pasiekimus bei profesinius siekius. Esame taip pat numatę peržiūrėti ir atnaujinti Darbuotojų ir gyventojų saugos ir sveikatos planą.

Geras psichologinis klimatas organizacijoje ir darbuotojų psichologinė gerovė nėra sukuriama per savaitę ar mėnesį, tai yra nuolatinis procesas. Svarbu žinoti, jog nuo darbuotojų psichologinės gerovės labai priklauso paslaugų kokybė, paslaugų tobulinimas, darbuotojų darbo tęstinumas ir gerosios patirties perdavimas mažiau patirties turintiems kolegoms.

Kurkime gerą atmosferą ir draugiška mikroklimatą darbo aplinkoje, kad mūsų darbas mums teiktų ir savirealizaciją, ir džiugesį.

Virginija Paulauskytė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams